Maak direct een afspraak

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten, trainingen en scholingen aangegaan tussen de orthopedagoog en de opdrachtgever.

1. De opdrachtgever aansprakelijk voor het voldoen van de totale nota.
2. Individuele begeleiding, onderzoek, training of scholingsavond: het bedrag dient in zijn geheel minimaal 10 werkdagen vóór aanvang van de eerste bijeenkomst te worden overgemaakt op de bankrekening van Praktijk Dapper.

Procedure bij te late betaling
– Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim.
– Bij een eerste betalingsherinnering met een uiterlijke betalingstermijn van veertien dagen wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
– Bij een eventuele tweede betalingsherinnering met een uiterlijke betalingstermijn van veertien dagen wordt € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht.
– Is het verschuldigde bedrag daarna op de uiterste betalingsdatum niet bijgeschreven dan kan de inning van de factu(u)r(en) onverwijld in handen gegeven worden aan een incassobureau.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Buiten de wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking zijn Praktijk Dapper en de opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij van elkaar verkrijgen.

Overmacht
– Het is aan Praktijk dapper niet toerekenbaar indien zij haar diensten niet, niet volledig of niet tijdig kan verlenen door een oorzaak die niet aan haar/hun schuld is te wijten. Noch door ziekte of arbeidsongeschiktheid, door belemmeringen afkomstig van derden, waaronder stakingen, geweld, uitval van enig communicatiemiddel en door uitblijven van de aan de overeenkomst beantwoordende levering van dienst of producten van derden. Als wel blijkt dat er verwijtbaar tekort gekomen is, zal het eerder betaalde bedrag door Praktijk Dapper in overleg worden gerestitueerd.

Aansprakelijkheid
 –  Iedere aansprakelijkheid van Praktijk Dapper voor schade die resulteert of verband houdt met de uitvoering van een opdracht is uitgesloten en in voorkomend geval in elk geval beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Dapper.
–  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

Het is Dapper als je besluit om begeleiding te zoeken voor iets wat je lastig vindt of waar je meer kennis over wilt opdoen.

Wij willen jou daar graag bij helpen!

Meer over ons

Nieuws

Meer nieuws

Quote

Ouderlijke betrokkenheid gedurende de training van het kind laat positieve effecten zien op de sociale vaardigheden en dit leidt tot betere eindresultaten.